กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2

Immigration Division 2

สายด่วน 1178