อำนาจหน้าที่ / พื้นที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสากล

  • - ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • - ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง
  • - ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
  • - ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
  • - ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
  • - หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

 

ภารกิจหลัก : สกัดกั้นและป้องกันปราบปรามบุคคลไม่พึงประสงค์ ที่เป็นภัยต่อความ มั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสากลในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒

ภารกิจรอง : สนับสนุนการอำนวยความสะดวกในพิธีการคนเข้าเมืองตามกฎหมายแก่ ชาวต่างชาติในการเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรทางด่านตรวจคน เข้าเมืองท่าอากาศยานสากลในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐบาล


360 วิว ,