วิสัยทัศน์ (VISION)

"การบริหารจัดการที่ดี ด้านการอำนวยความสะดวก ควบคู่การรักษาความมั่นคงของชาติ"

พันธกิจ (Missions)

การนำ "ระบบการคัดกรองสกัดกั้นชาวต่างชาติ ที่เสี่ยงต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ ไม่ให้มีการเดินทางตั้งแต่ประตูเข้าประเทศ"

อำนาจหน้าที่ และพื้นที่ความรับผิดชอบ
อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจลงตรา ให้กับคนต่างด้าว ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ ชั้น 2 อาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

voadmk
โครงสร้างหน่วยงาน/ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
structure