O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

ภารกิจ

อัตรากำลัง

อัตรากำลัง
ข้อมูลอัตรากำลัง กองกำกับการสืบสวนปรามปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
อัตรากำลังชั้นสัญญาบัตร กองกำกับการสืบสวนปราบปราม (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2567)
ตำแหน่ง ชั้นยศ อัตราการอนุญาต คนครอง ปฎิบัติงานจริง
ผกก. 1 1 1
รอง ผกก. 2 2 2
สว. 5 5 5
รอง สว. 21 13 13
รอง สว. (กดต.53) 14 14 14
รวม 43 35 35
อัตรากำลังชั้นสัญญาบัตร กองกำกับการสืบสวนปราบปราม (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2567)
ตำแหน่ง ชั้นยศ อัตราการอนุญาต คนครอง ปฎิบัติงานจริง
ผบ.หมู่ 68 56 56
รวม 111 91 91