O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

อำนาจหน้าที่

1. งานตรวจตราและดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
2. งานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบตลอดจนความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้อง
3. ประมวลผลการจับกุมผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมายเข้าเมือง
4. งานกิจการพิเศษ
5. งานตรวจสอบหนังสือเดินทาง
6. งานตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)