อำนาจหน้าที่
 • 1. งานตรวจตราและดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
  เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
 • 2. งานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบตลอดจนความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้อง
 • 3. ประมวลผลการจับกุมผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมายเข้าเมือง
 • 4. งานกิจการพิเศษ
 • 5. งานตรวจสอบหนังสือเดินทาง
 • 6. งานตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)

“หากไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการหรือต้องการร้องเรียน เชิญพบ
พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ มีสุข ผกก.สส.ปป.บก.ตม.2 โทร. 093-564-1547”
“ Suggestion or any complaint, please inform Pol.Col.Nattakit Meesuk
Superintendent Of Investigation and Suppression Sub-Division
Immigration Division 2 Tel. 093-564-1547 ”

ลักษณะงานและความรับผิดชอบ

ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจ หน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 โดยมีผล ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 กำหนดให้กองกำกับการ สืบสวนปราบปราม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- งานสืบสวน งานป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
- กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว
- กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- กฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบตลอดจนความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือ
    เกี่ยวพันกันในพื้นที่รับผิดชอบ
- งานบริการคนเข้าเมือง
- งานกิจการพิเศษ
- งานห้องกัก
- งานตรวจสอบหนังสือเดินทาง
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การจัดการตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ

การจัดกำลังปฏิบัติการ ของกองกำกับการสืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 แบ่งการปฏิบัติการ เป็น 4 ชุดปฏิบัติการ และชุดธุรการ /สืบสวนหาข่าว / ศูนย์ตรวจสอบหนังสือเดินทางปลอม แต่ละชุดปฏิบัติการ จัดแบ่งการทำงานเป็น 4 ชุดตรวจ โดยจัดพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
ชุดตรวจที่ 1 ตรวจตรารับผิดชอบพื้นที่โซนตะวันออก, โซนกลาง (ทั้งขาเข้าและขาออก) พื้นที่ฝ่ายตรวจลงตรา
และพื้นที่ทรานสิท(พักรอเครื่อง) ตรวจกลุ่มเป้าหมาย(เอเชียใต้) ตรวจผู้โดยสารที่เข้าพักในห้อง Day Room
ชุดตรวจที่ 2 ตรวจตรารับผิดชอบพื้นที่โซนตะวันตก (ทั้งขาเข้าและขาออก) พื้นที่ฝ่ายตรวจลงตรา
และพื้นที่ทรานสิท(พักรอเครื่อง) ตรวจกลุ่มเป้าหมาย(เอเชียใต้) ตรวจผู้โดยสารที่เข้าพักในห้อง Day Room
ชุดตรวจที่ 3 ชุดรับผิดชอบตรวจรายชื่อบุคคลเป้าหมาย (ภารกิจความมั่นคง) หญิงไทยไปบาห์เรน ผู้โดยสารถูกส่งกลับ,
ส่งตัวผู้ต้องหา
ชุดตรวจที่ 4 ธุรการ วิทยุ และรับแจ้งเหตุ ทุกชุดตรวจอาจจะมีภารกิจเสริมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อาทิ การปลอดภัย บุคคลสำคัญที่เป็นแขกของรัฐบาลหรือพระราชวงศ์จากต่างประเทศ

งานธุรการ สืบสวนหาข่าว ศูนย์ตรวจฯ

งานสืบสวนหาข่าว และศูนย์ตรวจหนังสือเดินทางปลอม ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
จัดทําสถิติ การจับกุม-ผลักดัน เก็บรวมรวมข้อมูลผู้กระทําผิด ร่วมสืบสวนหาข่าว เพื่อขยายผล เพื่อหาต้นตอผู้ให้การช่วยเหลือ แหล่งผลิต และช่วยสนับสนุนชุดตรวจฯ แต่ละผลัด นําข้อมูลที่ได้จากชุดตรวจมาทําการประมวลผลและ
แจ้งแนวโน้มการกระทําผิด แผนประทุษกรรมที่เกิดบ่อยครั้ง จัดการอบรมการตรวจหนังสือเดินทางปลอมให้กับเจ้าหน้าที่
สืบสวนฯ และเจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นๆเพื่อเพิ่มทักษะ และแจ้งข้อมูลเป็นเอกสารซึ่งได้รับมาจากการจับกุมของ กก.สส.ปป.
เช่นลักษณะการ ปลอมแปลง หนังสือเดินทาง ตราประทับฯลฯ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ใน บก.ตม.2

งานป้องกันปราบปรามและภารกิจพิเศษ

- ผลักดันผู้กระทําผิดออกนอกราชอาณาจักร
- จับกุมและส่งตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ และจับกุมผู้กระทําผิด(โดยอาศัยอํานาจตามพ.ร.บ. คนเข้าเมือง ป.อาญา ป.วิอาญา และ    พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญาอื่นๆ)
- งานตรวจสอบหนังสือเดินทางปลอม
- สืบสวน หาข่าว และขยายผล
- ถวายความปลอดภัย
- ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
- ตรวจสอบข้อมูลและประวัติการเดินทางผู้โดยสาร
- สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
- ปฏิบัติการจิตวิทยา และสอบปากคําผู้โดยสารที่ถูกส่งกลับ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลหญิงไทยไปประเทศบาห์เรน
- ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชาหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และแขก VIP ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

พื้นที่รับผิดชอบของกองกํากับการสืบสวนปราบปราม

- ห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 และ Counter Check-In
- ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ทางเดิน และโถงผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องผ่านลำ (Transit Area) และ Counter Check-In ด้านในของ     สาย การบิน ต่าง ๆ ชั้น 2 ,3 และ 4
- ทางออกขึ้นเครื่อง(Gate) และบริเวณใกล้เคียง
- บริเวณอาคารผู้โดยสารชานชลาด้านหน้า ด้านนอกอาคาร ผู้โดยสาร ชั้น 1 - 4 ลานจอดรถ ร้านค้า จุดนัดพบ

ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้อง

- ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร หนังสือเดินทางและ “เอกสารที่ใช้แทน หนังสือเดินทาง” (ป.อาญา)
- ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสาร และเอกสารราชการ (ป.อาญา)
- ความผิดเกี่ยวกับการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน (ป.อาญา)
- ความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมือง (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง)
- ความผิดเกี่ยวกับลักษณะบุคคลต้องห้ามเข้าเมืองตาม มาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522
- ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา

ลักษณะความผิด

ความผิดเกี่ยวกับ หรือเดินทาง“เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง”

- ปลอมและใช้หนังสือเดินทางปลอม
- มีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งหนังสือเดินทางปลอม
- ใช้หนังสือเดินทางผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (หน้าเหมือน)

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร และเอกสารราชการ

- ปลอมและใช้เอกสารปลอมเช่น เอกสารประกอบการเดินทาง (VISAต่างประเทศ) ปลอมบัตรที่นั่ง /ปลอมตั๋วโดยสาร
    (ถ้าจับกุมต้องมีผู้เสียหาย)
- ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม (รอยตราประทับไทย /VISAไทย /บัตรประจําตัวประชาชน)

ความผิดเกี่ยวเนื่องกับ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

- การที่คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ผ่านช่องทางที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย
- คนต่างด้าวอยู่เกินกําหนดอนุญาต

ความผิดเกี่ยวกับลักษณะเป็นบุคคลซึ่งห้ามเข้าเมืองตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

- เอกสารการเดินทางไม่สมบูรณ์ (ปลอม ชํารุด หมดอายุ หรือของผู้อื่น)
- มีความประสงค์จะเดินทางเข้าราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับการตรวจลงตรา
- ลักษณะแรงงาน (ม.12 อนุ 3) (อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล จีน)
- เป็นภัยสังคม (มีชื่อใน Black List หรือ Watch List)
- ไม่มีปัจจัยยังชีพตามสมควรแก่กรณี
- มีเงินไม่เพียงพอตามกําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย ( 20,000 บาท)

แผนปราบปรามเที่ยวบินเป้าหมาย

เพื่อให้การป้องกันการเข้าเมืองเพื่อทํางานอย่างผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้มีการรวบรวมเที่ยวบินเป้าหมายซึ่งมักจะมีผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางมาเพื่อลักลอบทํางานโดยสารเข้ามา โดยจัดกําลังเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าดูพฤติการณ์บริเวณประตูทางออกจากเครื่อง กรณีพบผู้ต้องสงสัยจะสามารถเชิญตัวไปสอบถามและดําเนินการผลักดันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้
ผู้โดยสารไปแสดงตน ณ ช่องตรวจบริเวณขาเข้าก่อนซึ่งทําให้การปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เที่ยวบินเป้าหมาย

เที่ยวบินขาเข้าที่บินมาจากประเทศอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน บังกลาเทศ
โดยเน้นการ ตรวจผู้โดยสารที่มีลักษณะต้องสงสัยว่าจะมาประกอบอาชีพในประเทศไทย (ลักษณะแรงงาน) ได้แก่ TG322 KB126/ UL882 / IT021/IX 922/9W066/ Z5 071/ BG088/KB124

เที่ยวบินที่บินมาจากประเทศมาเลเซีย
โดยตรวจสอบเอกสารผู้โดยสารที่เข้าข่ายต้องสงสัย ได้แก่ TG416/TG418/MH782/MH784

เที่ยวบินที่บินมาจากประเทศลาว
โดยตรวจสอบเอกสารผู้โดยสารที่เข้าข่ายต้องสงสัย ได้แก่ TG693/QV415

เที่ยวบินขาออกที่บินไปยังประเทศในโซนทวีปยุโรป
เช่น ปารีส ลอนดอน มาดริด โรม มิลาน มิวนิค แฟร้งเฟิร์ต ไคโร ซูริค เอเธนส์ โคเปนเฮเก้น โอ๊คแลนด์ อัมเตอร์ดัม อีสตันบูล เป็นต้น
โดยเน้นการตรวจผู้โดยสารที่มีลักษณะต้องสงสัยว่าจะใช้เอกสารปลอมเดินทางหรือใช้เอกสารเดินทางของผู้อื่น(สัญชาติเป้าหมาย ศรีลังกา จีน ฯลฯ) การตรวจเน้นไปตรวจ บริเวณทางออกขึ้นเครื่อง(GATE) และCounter Check-In ทั้งด้านนอก(ห้องโถงผู้โดยสาร ขาออก) และ บริเวณ Transit ชั้น 2 ด้านใน

สัญชาติเป้าหมาย (ผู้กระทําความผิด)

สัญชาติเป้าหมายขาเข้า (เอเชียใต้)

- อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล จีน (ลักษณะแรงงาน)
- ปากีสถาน ศรีลังกา อิรัก อิหร่าน เวียดนาม พม่า (เอกสาร)

สัญชาติเป้าหมายขาออก (ยุโรป)

- ปากีสถาน ศรีลังกา อิรัก อิหร่าน เวียดนาม พม่า ผู้ถือหนังสือเดินทาง ประเทศมาเลเซีย
- พิจารณาเอกสารการเดินทางสัญชาติยุโรป เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน อิตาลี และเอกสารที่ใช้เดินทางเข้ายุโรปโดยไม่ต้องใช้      VISA เช่น มาเลเซีย หรือหนังสือประจําตัวคนเดินเรือ (Seaman book)

แผนจัดชุดสายตรวจ Secondary Line

จัดเจ้าหน้าที่ไปประจํา ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบของSecondary Line โดยวางกำลังในจุดต่างๆ ดังนี้
- ฝ่าย ตม.ขาเข้า
- ฝ่าย ตม.ขาออก
- บริเวณผู้โดยสารเปลี่ยนลำและผ่านลำ

ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย

 • 1) ปัญหาการดําเนินคดีบุคคลสัญชาติไทยถือหนังสือเดินทางต่างชาติ(บุคคลสองสัญชาติ) จะสามารถดำเนินคดีตามตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 ในฐานะคนต่างด้าว โดยไม่พิจารณาสัญชาติไทยประกอบได้หรือไม่
 • 2) ปัญหาเรื่องการใช้อํานาจอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เนื่องจากอํานาจในการตรวจอนุญาตเป็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง แต่อํานาจในการพิจารณา อุทธรณ์เป็นของ รมต. มหาดไทย ซึ่งอาจขาดข้อมูลในการตัดสินใจ
 • 3) ปัญหาการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้กับคนต่างด้าวหลายประเทศ เป็นเหตุให้การตรวจสอบและควบคุมคนต่างด้าวขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ตม. ผู้ตรวจอนุญาตขาดข้อมูลและมีเวลาในการตรวจสอบคนต่างด้าวที่ขออนุญาตเข้าราชอาณาจักรน้อยและตรวจเพียงเอกสารเดินทาง ไม่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมและ ประวัติของคนต่างด้าวนั้น ๆ ได้ จึงต้องเพิ่มความเข้มในการควบคุมภายหลังเข้าราชอาณาจักรแล้ว
 • 4) ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตรวจอนุญาตยังไม่มีครอบคลุมทั่วทุกด่าน โดยเฉพาะด่านที่มี การควบคุมการเข้า-ออก และปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตรวจบุคคลก็ใช้ระบบที่ต่างกัน และไม่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้ระบบการตรวจสอบบุคคล ระบบการเดินทางเข้า-ออกขาดประสิทธิภาพ
 • 5) ปัญหาระบบบัญชีเฝ้าดูหรือต้องห้ามไม่มีความชัดเจน ขาดข้อมูลและรายละเอียดในการพิสูจน์ตัว บุคคล ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติ
 • 6) ปัญหาเรื่องการขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสตม. และ กต. ซึ่งสถานทูตไทยในต่างประเทศมีการ ออกวีซ่าให้กับบุคคลที่มีรายชื่อ (black list) ในบัญชีเฝ้าดูหรือบุคคลต้องห้ามบ่อยครั้ง
 • 7) ปัญหาในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ฯ กักขังหน่วงเหนี่ยว เช่น การจับกุมดําเนินคดี (จับกุมตามหมายๆ) ไม่สามารถติดต่อผู้ออกหมายได้ หรือมีการจับกุม ดำเนินคดีแล้วมิได้ถอนหมายจับ เป็นต้น