การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O3)

การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O4 – O5)

9.2 การบริหาร

แผนการดำเนินงาน (O6)

การปฏิบัติงาน (O7)

การให้บริการ (O8 – O10)

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O11 – O12)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O13 – O14)

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O15 – O16)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศนโยบาย (O17 – O18)

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (O19 – O21)

ระบบการรักษาทรัพย์สินของราชการ (O22)

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (O23 – O24)


117 วิว ,