O7 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานตรวจฝ่ายอำนวยการ

 1. 14.คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ กำลังพล
 2. 25.สมุดโทรศัพท์ 2567
 3. 24.ระเบียบการจัดสวัสดิการ
 4. 23.คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ งานยุทธศาสตร์
 5. 22.คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ งานวินัย
 6. 20.คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ งานพัสดุ
 7. 19.คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ ธุรการและพัฒนากำลังพล.
 8. 18.คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ การควบคุมภายใน
 9. 17.คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ งบประมาณ
 10. 16.คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ ระบบการควบคุมการเงิน.
 11. 15.คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ งานการเงิน 

2. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานตรวจบุคคลและยานพาหนะ 

 1. 1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. 27.รูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ SOP
 4. 26.กฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง
 5. 12.การออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 6. 11.การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร
 7. 10.การรับแจ้งที่พักคนต่างด้าว
 8. 9.การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร.x
 9. 9.1.1 7.7 คู่มือ 108 รวมเล่ม สตม.2_9_66.
 10. 9.1.1 7.6 SOP รถและเรือ สตม. รอปรับปรุง(2)x
 11. 9.1.1 7.4 แผนสถานการณ์ฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเท
 12. 9.1.1 7.3 คู่มือภาษาอังกฤษ ตม 2019-12_5410df53e4c0034.
 13. 9.1.1 7.2 รูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ (SOP) ภายใต้ New Normal.
 14. 9.1.1 7.1 แผนปฏิบัติการ SOPs และเปิดประเทศ.
 15. 8.การขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักร Re-entry permit
 16. 7.การเปลี่ยนใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ 
 17. 6.การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรกรณี คนต่างด้าวเสียชีวิต
 18. 5.การตรวจบุคคลและยานพาหนะทางอากาศ
 19. 4.การตรวจบุคคลและยานพาหนะทางบก
 20. 3.การตรวจบุคคลและยานพาหนะทางน้ำ
 21. 2.การตรวจหนังสือเดินทาง
 22. 1.หนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา

3. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานสืบสวน

 1. 34.คู่มือยุทธวิธีตำรวจ
 2. 33.แนวทางการใช้กฎกำลังและอาวุธ
 3. 32.คู่มือขั้นตอการปฏิบัติงาน SOP การกักตัวเด็ก.
 4. 31.กฎหมายควรรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDCA.
 5. 30.คู่มือการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมือง.
 6. 29.คู่มือการสอบสวนคดีการค้ามนุษย์.
 7. 28.คู่มือการสืบสวน.
 8. 13. พ.ร.บ.การปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565.
 9. 12. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกร.
 10. 11. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. .
 11. 10. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 255.

4. ความรู้งานกฏหมาย

 1. 1.1.13 กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารฉบับที่ 1
 2. 9. พ.ร.บ.ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญา
 3. 8. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 4. 7. ประมวลกฎหมายอาญา.
 5. 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดก.
 6. 5. พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์.
 7. 4. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญา
 8. 3. พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้
 9. 2. พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
 10. 1.25 คำสั่งที่ 109-66 กำหนดรายการข้อมูลฯ.
 11. 1.24 คำสั่งที่ 108-66 e-Extension
 12. 1.23 คำสั่ง สตม ที่ 105-66 วิธีการยื่นรายการบุคคล
 13. 1.22 คำสั่งที่ สตม. ที่ 104-66กำหนดรายการข้อมูลฯ
 14. 1.21 คำสั่ง สตม. ที่ 102-66 กำหนดรายชื่อประเทศฯ
 15. 1.20 คำสั่ง สตม ที่ 101-66 หลักเกณฑ์ วิธีการฯ
 16. 1.19 คำสั่ง สตม. ที่ 100-66 มอบหมายพนักงานเจ้าหน้า
 17. 1.18 คำสั่ง สตม. ที่ 322-66 auto channel
 18. 1.17 คำสั่ง สตม. ที่ 98-66 หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขฯ
 19. 1.16 คำสั่ง สตม. ที่ 97-2566 วิธีการเเจ้งที่พักอาศั
 20. 1.15.2 คำสั่ง 53-66 ลง 28 ก.พ.66
 21. 1.15.1 คำสั่ง สตม.ที่ 41-2566
 22. 1.14.3 คำสั่ง สตม. ที่ 243.66 การมอบอำนาจ
 23. 1.14.2 คำสั่ง 242-2566
 24. 1.14.1 คำสั่ง ตร.ที่ 542-2566
 25. 1.13 ประกาศ สตม. วิธีปฏิบัติในการอนุญาตฯ
 26. 1.12 ระเบียบ สตม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ
 27. 1.11. ระเบียบ ม.38
 28. 1.10 ระเบียบ ม.37
 29. 1.9 ระเบียบ ตร.พิสูจน์สัญชาติ
 30. 1.8.2 คำสั่ง รมว.มท.1-2558
 31. 1.8.1 คำสั่ง รมว.มท. ห้ามฮิปปี้
 32. 1.7 ประกาศ ยกเว้นบัตร ตม.6 ทางอากาศ
 33. 1.6 ประกาศ ม.14 เงินติดตัว
 34. 1.5.4 ประกาศ มท.แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบ.
 35. 1.5.3 ประกาศ มท.แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบ.
 36. 1.5.2 ประกาศ มท.แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบ.
 37. 1.5.1 ประกาศ มท.แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบ.
 38. 1.4.2 ประกาศ มท. ผ.30 ฉบับที่ 2.pdf
 39. 1.4.1 ประกาศ มท. ผ.30 ฉบับที่ 1.pdf
 40. 1.3.9 ประกาศ มท.เรื่องช่องทาง VOA (ฉบับที่ 9).pdf
 41. 1.3.8 ประกาศ มท.เรื่องช่องทาง VOA (ฉบับที่ 8).pdf
 42. 1.3.7 ประกาศ มท.เรื่อง ช่องทาง VOA (ฉบับที่ 7).pdf
 43. 1.3.6 ประกาศ มท.เรื่อง ช่องทาง VOA (ฉบับที่ 6).pdf
 44. 1.3.5 ประกาศ มท.เรื่อง ช่องทาง VOA (ฉบับที่ 5).pdf
 45. 1.3.4 ประกาศ มท.เรื่อง ช่องทาง VOA (ฉบับที่ 4).pdf
 46. 1.3.3 ประกาศ มท.เรื่อง ช่องทาง VOA (ฉบับที่ 3).pdf
 47. 1.3.2 ประกาศ มท.เรื่อง ช่องทาง VOA (ฉบับที่ 2).pdf
 48. 1.3.1 ประกาศ มท.เรื่อง ช่องทาง VOA (ฉบับที่ 1).pdf
 49. 1.2.8 ด่าน ตม.(ฉบับที่ 8).pdf
 50. 1.2.7 ด่าน ตม. (ฉบับที่ 7).pdf
 51. 1.2.6 ด่าน ตม. (ฉบับที่ 6).pdf
 52. 1.2.5 ด่าน ตม. (ฉบับที่ 5).pdf
 53. 1.2.4 ด่าน ตม. (ฉบับที่ 4).pdf
 54. 1.2.3 ด่าน ตม. (ฉบับที่ 3).pdf
 55. 1.2.2 ด่าน ตม. (ฉบับที่ 2).pdf
 56. 1.2.1 ด่าน ตม. (ฉบับที่ 1).pdf
 57. 1.1.18 กฎกระทรวงฯ ยกเลิกโรคต้องห้าม COVID-19.pdf
 58. 1.1.17 กฎกระทรวงฯ โรคต้องห้าม (โควิด).pdf
 59. 1.1.16 กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสาร ฉบับที่ 4.pdf
 60. 1.1.15 กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสาร ฉบับที่ 3.pdf
 61. 1.1.14 กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารฉบับที่ 2.pdf
 62. 1.1.12 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฉบับที่ 5.pdf
 63. 1.1.11 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฉบับที่ 4.pdf
 64. 1.1.10 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฉบับที่ 3.pdf
 65. 1.1.9 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฉบับที่ 2.pdf
 66. 1.1.8 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฉบับที่ 1.pdf
 67. 1.1.7 กฎกระทรวงฉบับที่ 30.pdf
 68. 1.1.6 กฎกระทรวงฉบับที่ 28.pdf
 69. 1.1.5 กฎกระทรวงฉบับที่ 27.pdf
 70. 1.1.4 กฎกระทรวงฉบับที่ 17.pdf
 71. 1.1.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 15.pdf
 72. 1.1.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 8.pdf
 73. 1.1.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2523).pdf

18 วิว ,