O13 ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเดือน ก.พ.67
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเดือน ต.ค.66
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเดือน ธ.ค.66
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเดือน พ.ย.66
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเดือน ม.ค.67
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเดือน มี.ค.67
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9500
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9500
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9500 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต (On Net) ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) (CAT) 
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.66 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ป้ายทำเนียบผู้บังคับบัญชา 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 


14 วิว ,