017 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti - Bribery Policy)

บันทึกข้อความ รายงานสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 2566  2603  26 มี.ค.67 

17.1ประกาศ Anti bribery policy ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ ไทย 
17.1ประกาศ Anti bribery policy ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ ไทย 

17.2ประกาศ Anti bribery policy ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ อังกฤษ 
17.2ประกาศ Anti bribery policy ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ อังกฤษ 

17.3แบบรายงาน ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ สำหรับบุคคล  
17.3แบบรายงาน ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ สำหรับบุคคล 

17.4.1 รายงาน รอบ 6 เดือน ด่านตม.ทอ.หาดใหญ่ บุคคล ไทย อังกฤษ 
17.4แบบรายงาน ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ สำหรับบุคคล อังกฤษ c

17.4แบบรายงาน ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ สำหรับบุคคล อังกฤษ 
17.5.1 รายงาน รอบ 6 เดือน ด่านตม.ทอ.หาดใหญ่ หน่วยงาน ไทย อังกฤษ 

17.5 แบบรายงาน ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ สำหรับหน่วยงาน 
17.5 แบบรายงาน ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ สำหรับหน่วยงาน 

17.6 แบบรายงาน ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ สำหรับหน่วยงาน อังกฤษ 
17.6 แบบรายงาน ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ สำหรับหน่วยงาน อังกฤษ 
19 วิว ,