O22 การจัดการทรัพย์สิน ของราชการของบริจาคการจัดเก็บของกลางและแนวทางการนำไปปฏิบัติ

22.1คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
22.1คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
 

22.2 ประกาศการจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง 
22.2 ประกาศการจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง 

22.3 แนวทางปฏิบัติการจัดการทรัพย์สิน ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง 
22.3 แนวทางปฏิบัติการจัดการทรัพย์สิน ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง 


22.5.1 รายงานผลจัดการทรัพย์สิน เดือน ต.ค.66 
22.5.2 รายงานผลจัดการทรัพย์สิน เดือน พ.ย.66 
22.5.3 รายงานผลจัดการทรัพย์สิน เดือน ธ.ค.66 
22.5.4 รายงานผลจัดการทรัพย์สิน เดือน ม.ค.67 
22.5.5 รายงานผลจัดการทรัพย์สิน เดือน ก.พ.67 
22.5.6 รายงานผลจัดการทรัพย์สิน เดือน มี.ค.67 


22.6.1 รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ต.ค.66 
22.6.2 รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง พ.ย.66 
22.6.3 รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ธ.ค.66 
22.6.4 รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ม.ค.67 
22.6.5 รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ก.พ.67 
22.6.6 รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง มี.ค.67 


16 วิว ,