ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ :

ท่าอากาศยานดอนเมือง 222 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ :

เบอร์โทรศัพท์กลาง 02 134 0841

งานตรวจผู้โดยสารขาเข้า : ตรวจอนุญาตผู้โดยสารเดินทางเข้าราชอาณาจักร โทร. 02-535-3187

งานตรวจผู้โดยสารขาออก : ตรวจอนุญาตผู้โดยสารเดินทางออกราชอาณาจักร โทร. 02-535-1327

งานตรวจลงตรา : ตรวจลงตราการท่องเที่ยวประเภท 15 วัน (Visa on Arrival) โทร. 02-535-1071

งานพิธีการเข้าเมือง : ตรวจอนุญาตผู้โดยสารเที่ยวบินพิเศษ ผู้โดยสารถูกส่งกลับจากต่างประเทศ

และผลักดันออกนอกราชอาณาจักร โทร. 02-535-1361

งานสืบสวนปราบปราม : โทร. 02-535-1783

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : โทร. 02-535-1290

งานอำนวยการ : งานธุรการ ติดต่อประสานงาน นักศึกษาฝึกงาน โทร. 02-535-1029

Email : [email protected]

Facebook : ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ


20 วิว ,