วิสัยทัศน์ (VISION)

"เป็นหน่วยงานด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติที่ทันสมัย และได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติ ภายใต้หลักความมั่นคงของราชอาณาจักรและการอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพตามหลักสากล"

ค่านิยม (CORE VALUES)

  • 1) เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองคนต่างด้าว เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ
  • 2) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ มีทักษะในงานที่รับผิดชอบอย่างโดดเด่น
  • 3) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมืองให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนภายใต้บริบทของความมั่นคง
  • 4) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ในทุกสายงาน

พันธกิจ (MISSION)

"มุ่งมั่นพัฒนา ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลักความมั่นคง ตามมาตรฐานสากล"