O4 ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น

ที่อยู่ :

ตั้งอยู่เลขที่  60  ถนนสนามบิน  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   50200  

เบอร์โทรศัพท์

053-277180, 053 277190 ต่อ 104,108, 053 922103-6

อีเมล

[email protected]

ที่ตั้งของท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผังแสดงที่ตั้งของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

โถงขาเข้าผู้โดยสารระหว่างประเทศ

โถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

แจ้งเรื่องร้องเรียน

 


9 วิว ,