O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1) งานตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าว ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

2) งานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่

3) งานตรวจบุคคลและพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่

4) งานดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่ผ่านราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

5) งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามและคนอพยพที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

6) งานดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ชั่วคราว ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

7) งานแก้ไขการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

8) งานตรวจสอบเอกสารที่ส่วนราชการต่างๆ มอบหมายในหน้าที่ของการตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

9) งานดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเขตรับผิดชอบ

10) งานดำเนินการให้เจ้าของหรือผู้คุมพาหนะนำคนต่างด้าวห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร

11) ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสายการบินที่ต้องดำเนินการกับคนต่างด้าวในความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

12) การผลักดันผู้ต้องกักออกนอกราชอาณาจักร

13) งานดำเนินการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

14) งานตรวจลงตราและงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีภารกิจหน้าที่ ดังนี้

  1. ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ
  2. อำนวยการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับ งานตรวจคนเข้าเมือง และการทะเบียนคนต่างด้าว
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การจัดแบ่งหน้าที่ตามภารกิจ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีภารกิจตามลักษณะงานโดยการจัดแผนกงานตามหน้าที่ ถือเอาภารกิจที่ปฏิบัติอยู่เป็นพื้นฐานในการจัดแบ่ง มี 5 งาน ผังแสดงการจัดแบ่งหน้าที่งานของด่าน ตม.ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีดังนี้

พื้นที่รับผิดชอบ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบภายในบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมมีที่ตั้งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่หลังเก่า เป็นอาคารรวม มีทั้งผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศใช้ร่วมกัน ปัจจุบันได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่

เมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มีช่องทางอนุญาตอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยช่องทางขาเข้าอยู่บริเวณชั้น 1 ส่วนช่องทางขาออกตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ในส่วนบริเวณที่เป็นเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีพื้นที่ 1,605 ไร่ ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ : ติดกับ ถ.สนามบิน
ทิศใต้ : ติด ถ.เชียงใหม่-หางดง และพื้นที่ ต.แม่เหียะ
ทิศตะวันตก : ติดกับพื้นที่กองบิน 41
ทิศตะวันออก : ติดแนวถนนเรียบท่าอากาศยานเชียงใหม่


11 วิว ,