O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

 

อัตรากำลัง

อัตรากำลัง 

 

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บังคับบัญชาด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่


19 วิว ,