การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O4 ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม-ตอบ /รับฟังความคิดเห็น

O5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O6 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน

O7 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

O8 คู่มือการให้บริการประชาชน

O9 E-Service

O10 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O12 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

O13 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

O14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

O16 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O17 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy)

O18 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง

O19 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

O20 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

O21 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

O22 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O23 มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O24 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


239 วิว ,