ผลการปฏิบัติงาน ของบก.ตม.2

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ฝ่ายตรวจลงตรา
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กองกำกับการสืบสวนปราบปราม บก.ตม.2

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่

ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2


212 วิว ,