O13 ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของเครื่องปั๊มน้ำ 100   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปั๊มน้ำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมท่อน้ำชำรุด อาคาร 90 100  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติ๊ก 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทำเนียบชื่อผู้บังคับบัญชาพร้อมติดตั้ง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างทำป้ายชื่อผู้บังคับบัญชาพร้อมติดตั้ง 
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้าและสติ๊กเกอร์ฟิล์มปรอทกระจก 
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต 
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทำเนียบชื่อผู้บังคับบัญชา 
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อผู้บังคับบัญชา 
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 


110 วิว ,