O7 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

1.งานธุรการ

2.งานกำลังพล

3.งานนโยบายและแผน

4.งานวินัย

5.งานสวัสดิการ

6.งานพัสดุ

7.งานการเงิน

8.งานบริการ/งานขออยู่ต่อ

9.งานสืบสวนปราบปราม


36 วิว ,